product image - photo 1/4
product image - photo 1/4
product image - photo 2/4
product image - photo 3/4
product image - photo 4/4

Dom na kółkach!

Łódź, Lódzkie, Poland

Add dates for the exact prices

 • Get a full refund when your reservation needs to be cancelled due to Covid

Share with

Save

Details

 • Berths:

  6

  Seats:

  4

  Seats while driving:

  4

  Production year:

  2021
 • Free travel distance per week:

  800 km

  Fuel:

  diesel

  Transmission:

  manual

  Driver licence:

  B
 • Engine type:

  diesel

  Gross vehicle mass:

  3500 kg

  Tare weight:

  3000 kg

  Length:

  7.45 m
 • Width:

  2.35 m

  Height:

  2.95 m

Description

Kamper to połączenie przygody i wygody. Dzięki dobrze wyposażonej kuchni możesz przygotować ulubione posiłki dla swojej rodziny czy znajomych. Dzięki komfortowo wyposażonej sypialni możesz wyspać się w wygodnym łóżku, parkując nad brzegiem morza, jeziora czy lasu. Budząc się rano, wyglądając przez okno mieć widok zapierający dech w piersiach. Nie zastanawiaj się dłużej, zarezerwuj kampera już dziś i zacznij odkrywać nowe miejsca!

Facilities

 • Toilet
 • Kitchen unit
 • Shower
 • Hot water
 • 6
  Berths(2 separate beds, Drop-down bed)
 • Heating
 • Side facing seats
 • Dining area
 • Bicycle Rack
 • Extended mirrors
 • Rear view camera
 • Navigation System
 • Cruise control
 • A/C in cabin
 • On the road 220V
 • Winter tyres
 • Barbecue Set
 • Camping table
 • Camping chairs
 • Awning
 • TV
 • A/C in motorhome compartment

House Rules

 • Suitable for:

  • Families
  • International driving licenses
  Drivers aged 28+
 • Not suitable for:

  • Festivals
  • Smoking
  • Snow destinations
  • Pets

Cancellation policy: Secure

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu. 1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu campingowego. Niniejsze Warunki stanowią integralna część umowy Najmu samochodu i staja Sie wiążące dla Stron Z chwila podpisania umowy Najmu samochodu campingowego. 1.2 Przedmiotem (umowy) wynajmu jest tylko i wyłącznie wynajem samochodu campingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczoodbiorczym o którym mowa w punkcie 2.3 umowy Najmu. 1.3 Wynajem rozpoczyna Sie z chwila przekazania samochodu campingowego Najemcy i Podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub w dacie wskazanej w umowie. 1.4 Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy oraz stanowi załącznik do umowy wynajmu. 2 Wymagania wobec Najemcy i kierowcy 2.1 Kierowca samochodu campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący samochodem campingowym musi mieć ukończone 28 lat oraz posiadacz prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. 2.1.1 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań o których mowa w punkcie 2.1. niniejszego dokumentu. 2.2 Najemca jest osoba odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowca. 2.3 W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), które sa niezbędne do podpisania Umowy Najmu lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego. 2.4 Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich uczestników podróży w tym także kierowcy. 2.4.1 W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność Jest solidarna. 3 Ubezpieczenie 3.1 Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NW. Najemca otrzyma kopie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy / kierowcy w sytuacji powstania szkody. Najemca / kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. 3.2 Odpowiedzialność za wszystkie szkody komunikacyjne oraz zniszczenie lub uszkodzenie o wartości do 3000 PLN (w przeliczeniu na dzień powstania szkody) powstałe z winy Najemcy i / lub kierowcy jest odpowiedzialny Najemca. Swoja kaucje w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu, bądź kradzieży z winy Najemcy i / lub kierowcy kaucja całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego 3.3 Odpowiedzialność za wszystkie szkody nie komunikacyjne do kwoty 5000.00zł ponosi najemca . 4 Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności 4.1 Rezerwacji samochodu campingowego można dokonywać droga telefoniczna lub elektroniczna (e-mail), otrzymując również droga elektroniczna potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu campingowego. 4.2 Koszt wynajmu/opłata za wynajem (samochodu campingowego) ustalana jest na podstawie aktualnego cennika (znajdującego się na stronie internetowej) Wynajmującego i jest określona w umowie najmu. 4.3 Aby dokonać rezerwacji samochodu campingowego należy wnieść opłatę rezerwacyjna w wysokości 40 % całkowitej opłaty za wynajem jednak nie mniej 1000 PLN. Opłatę rezerwacyjna należy wnieść w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na konto Wynajmującego. Na 30 dni przed planowanym okresem wynajmu opłatę rezerwacyjna należy powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 50% procent ogólnej wartości opłaty za wynajem. 4.4 W przeciągu tygodnia od dnia dokonania rezerwacji Najemca powinien się stawić w siedzibie Wynajmującego w celu podpisania Umowy Najmu wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty o której mowa w punkcie 4.3. 4.4.1 W przypadku nie podpisania umowy Najmu w terminie określonym w punkcie 4.4 poczytuje się, iż Najemca zrezygnował z wynajmu samochodu. W stosunku do juz wpłaconej kaucji odpowiednio stosuje się 6.1. 4.5 Pozostała część opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego na 2 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Data dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego. 4.6 Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacja z wynajmu pojazdu i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 4.7 Po podpisaniu umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgoda Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, może zostać dokonana tylko na zasadzie odstąpienia od umowy. 4.7.1 W przypadku rozwiązania umowy na zasadzie punktu 4.6 postanowienia punktu 6.1 stosuje się odpowiednio. 7 W przypadku gdy wcześniejszy najemca uszkodzi samochód który nie będzie się nadawał do dalszej jazdy wynajmujący pa prawo odstąpić od umowy i wróci kolejnemu/kolejnym najemcą należności jakie do tego momentu uiścili na rzecz wynajmującego . Najemca oświadcza iż nie będzie się domagał się innych kosztów od wynajmującego . 7.1 W przypadku gdy samochód zepsuje się przed terminem wynajmu kolejnego najemcy i nie będzie się nadawał do dalszej jazdy , wynajmujący pa prawo odstąpić od umowy i wróci kolejnemu/kolejnym najemcą należności jakie do tego momentu uiścili na rzecz wynajmującego . Najemca oświadcza iż nie będzie się domagał się innych kosztów od wynajmującego. 5 Kaucja 5.1 Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 5000 PLN jako kaucje na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z umowy, a w szczególności: 5.1.1 w przypadku kradzieży samochodu i szkody całkowitej z winy wynajmującego -Potrącenie 100% kaucji + inne koszty jeżeli takie wynikną do ustalenia z S-camp najemca zobowiązuje się pokryć . 5.1.2 zgubienie kluczyków lub pilota do autoalarmu, zgodnie z cennikiem S-camp 5.1.3 zgubienie dowodu rejestracyjnego,zgodnie z cennikiem S-camp 5.1.4 wypalenie dziur papierosami w tapicerce - potrącenie 100% kaucji 5.2 Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na konto Wynajmującego najpóźniej w dniu odbioru samochodu. Dokumentem potwierdzającym przekazanie kaucji jest załącznik nr 3 do Umowy Najmu. 5.3 Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu. 5.3.1 Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potracenia z Kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę Umowa Najmu, a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu samochodu. 5.4 Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać biedzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje sie do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania. 6 Odstąpienie od Umowy 6.1 W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna wpłacona na konto Wynajmującego nie podlega zwrotowi. 6.2 Odstąpienie od umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej. 6.3 Za datę odstąpienia od umowy Najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do Wynajmującego. 6.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat. 7 Przekazanie i zdanie samochodu 7.1 Możliwość oraz czas wynajmu samochodu zależny jest od okresu, w jakim strony zamierzają wynająć samochód. Na potrzeby powyższe Wynajmujący oświadcza, iż: 7.1.1 Sezon wysoki stanowi okres od czerwca do września 7.1.2 Sezon średni stanowią miesiące maj i październik 7.1.3 Sezon niski stanowią pozostałe miesiące w roku nieuwzględnione w powyższych Punktach 7.2 W sezonie wysokim samochody campingowe wynajmowane są na minimalny okres siedmiu dni. 7.2.1 W przypadku zdania samochodu po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 7.1 Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu. 7.3 W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu. 7.4 Dla sezonów średniego i niskiego minimalny okres wynajmu to trzy dni, a dzień oraz godzina odbioru i zdania samochodu jest ustalana indywidualnie. 7.5 Przed przekazaniem samochodu klient jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 7.6 Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu. 7.7 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowita utratę kaucji. 8 Postępowanie w przypadku awarii / wypadków. 8.1 Samochód objęty jest pełna gwarancja producenta. 8.2 W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia / awarii. 8.3 Jeśli szkoda/ awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny pojazdu. 8.4 W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na usuniecie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionej części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała użytkowanie samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za dni wyłączone z możliwości użytkowania. 8.5 W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy ponosi on pełna odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty. 8.6 W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania. 9 Ograniczenia w zakresie użytkowania 9.1 Samochód Campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, 9.2 Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu 9.3 Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. 9.4 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek. 9.5 Wszelkie ograniczenia w tym zakresie opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 9.6 Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw wspólnoty europejskiej (i państw stowarzyszonych), a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np.: Rosja, Litwa, Ukraina, Białoruś) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami. 9.7 W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych substancji . 10 Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych Najemca wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przechowywanych w bazach danych Wynajmującego i zawartych w jakichkolwiek dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu oraz tworzonych przez Wynajmującego na podstawie niniejszej Umowy Najmu oraz w związku z jej przedmiotem („Dane Osobowe”) dla celów zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem Wynajmującego. 10.1 Zgoda na ujawnianie Danych Osobowych Najemca wyraża zgodę na ujawnianie Danych Osobowych upoważnionym pracownikom i doradcom Wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Insurance

Policy territory:

Included:

  Deposit:

  The deposit for this camping vehicle is PLN 5,000. The deposit will be returned to you after the rental period.

  Rented out by Tomasz

  Responds within hours·Accepts 100%
  Tomasz
  Tomasz

  Availability

  Minimum reservation period:

  3 night(s)

  Pick-up time:

  Flexible

  Drop-off time:

  Flexible

  Pick-up location: Łódź

  Add dates for the exact prices

  • Get a full refund when your reservation needs to be cancelled due to Covid

  Share with

  Save